Položiek: 0 | Cena: 0,00 Kč


Všeobecné podmínky


§ 1 Vymezení pojmů

1. Předložené všeobecné obchodní (dodací) podmínky platí výlučně pro objednavatele České Republiky. Podmínky objednatele, které těmto dodacím podmínkám odporují nebo se od nich odlišují, prodávající neuzná, ledaže výslovně písemně souhlasil s jejich platností. Dodací podmínky platí i tehdy, pokud objednávající s vědomím odporujících nebo odlišujících se podmínek dodavatele uskuteční objednávku.

2. "Prodávající" znamená společnost AMECO s.r.o., se sídlem Pražská třída 66/180, 500 04 Hradec Králové, IČ 27508277, zapsaná u Krajského soudu v Hradci králové pod spisovou značnou C 23173.
"Smlouva" znamená smlouvu o koupi a prodeji zboží, dodávce a obstarání služeb mezi podnikateli, nikoliv mezi podnikatelem a spotřebitelem (§ 419 občanského zákoníku).
"zboží, kupní věc" znamená zboží, které je předmětem obchodu (včetně částí zboží a náhradních dílů, dodaných služeb),
"objednávka" znamená objednávku kupujícího na nákup zboží,
"cena" znamená cenu zboží a / nebo poplatek za služby,
"cenová nabídka" znamená cenovou nabídku doručenou kupujícímu jako odpověď na poptávku,
"kupující" znamená osobu takto uvedenou v objednávce, je-li podnikatelem
"služby" znamená služby (pokud jsou) uvedené v objednávce,
"specifikace" zahrnuje jakékoli projekty, nákresy, data nebo jiné informace,
"písemná forma" zahrnuje i přenos faxem a listovou formu, ne však elektronickou poštu.

3. Dodací podmínky platí pro všechny budoucí transakce se zákazníkem.

4. Všechny ujednání, které se uskuteční mezi prodávajícím a objednatelem za účelem realizace této smlouvy, jsou písemně podchyceny v této smlouvě. Ústní nebo písemné přísliby, které se liší od dodacích podmínek, si pro jejich účinnost vyžadují písemný souhlas osob oprávněných k zastupování. Pracovníci a pomocný personál prodávajícího nejsou oprávněni provádět odlišné podmínky a poskytnout mimořádně podmínky.

5. Dodací podmínky platí pouze podnikatele ve smyslu § 420 a násl. občanského zákoníku.

6. Spotřebitelskou smlouvu mezi prodávajícím a spotřebitelem lze uzavřít pouze osobně v sídle prodávajícího.

7. Jestliže prodávající přebere montáž předmětu dodávky, tak pak platí smluvní ujednání dohodnuté zvlášť ve Smlouvě o dílo.

§ 2 Uzavření smlouvy

1. Smlouva je uzavřena, jestliže prodávající po obdržení objednávky, případně ve lhůtě stanovené objednatelem, potvrzením objednávky. V případě, že do 5 dnů neobdržíte prohlášení o přijetí objednávky, nebyla objednávka zřejmě doručena a prosíme o opětovné zaslání, příp. kontaktujte prodávajícího.

2. Pokud písemné prohlášení prodávajícího obsahuje rozšíření, omezení nebo jiné změny vůči objednávce, tak platí předpoklad, že objednatel, pokud v přiměřené lhůtě neodporuje, s tímto souhlasí.

3. Objednávka by měla být vystavena v papírové formě (dopis, fax ,), řádně podepsána oprávněnou osobou objednavatele příp. orazítkována. V případě, že objednatel vystavuje objednávku v elektronické podobě (e-mail, internetový obchod), nebo ústní formě (telefonicky) nepotvrzené dodatečně i písemně objednatelem, nenese prodávající odpovědnost za případné kvalitativní a kvantitativní neshody v dodávce a nebude nést náklady (balné, poštovné, dopravu, atd.) spojené s výměnou zboží, nebo doplnění jeho množství.

4. Pokud se strany dohodly na změnách po uzavření smlouvy, může prodávající vyúčtovat objednavateli takto vzniklé dodatečné náklady, i když tyto nebyly výslovně dohodnuty při dohodě o změnách.

5. Objednané zboží specifikujte zásadně objednacími čísly (uvádějte celé osmi místné číslo artiklu).

6. Objednávku je možné zrušit bezplatně do 1 hod. po objednaní, posláním storno objednávky. Prodávající potvrdí storno do 24 hod. V případě, že objednavatel neobdrží potvrzení storna od prodávajícího, má se za to, že prodávající storno neobdržel a objednávka nadále platí.

§ 3 Ceny/platební podmínky

1. V případě chybějící dohody, platí ceny prodávajícího " ze závodu (EXW Incoterms 2000). Jestliže byla dohodnuta dodávka " do domu " (DDU Incoterms 2000), náklady za dopravu a balení se účtují zvlášť nebo si prodávající může zahrnout náklady do ceny zboží.

2. Zákonem stanovená daň z přidané hodnoty není obsažena v cenách prodávajícího. Pokud je zákonem určena, bude účtována v zákonem stanovené výši v den vystavení faktury a na ní odděleně vyznačena.

3. Ceny zboží se řídí ceníkem zboží platným v den objednání. Ceník je přístupný na vyžádání. V ceníku se uvádí jednotková cena (za ks, m příp. Kg) v závislosti na objednaném množství (tj. cena za kus při odběru 1 až 4 ks, 5 až 9 ks, 10 až 24 ks, atd.). Jiná srážka z ceny a sleva vyžaduje zvláštní písemnou dohodu.

4. Pokud z potvrzení objednávky nevyplývá jinak, tak kupní cena je splatná do 30 dnů ode dne dodávky zboží. Platí zákonné podmínky týkající se následků v případě opožděné platby.

5. Pokud bude porušena splatnost o více než 14 dnů, vyhrazujeme si změnu platebních podmínek, případně budeme požadovat zálohové platby.

6. Prodávající si vyhrazuje právo změny platebních podmínek, např. v případě objednávky nad 2.000 Euro požadujeme zálohovou platbu.

7. Právo na vzájemný zápočet má objednavatel tehdy, pokud jsou jeho protinároky pravomocně určené, nesporné nebo prodávajícími uznány. Kromě toho je oprávněn k uplatnění práva na zadržení, pokud jeho protinárok spočívá na stejném smluvním základě.

§ 4 Dodání

1. Začátek dohodnutého termínu dodávky předpokládá vyjasnění všech technických otázek mezi smluvními partnery.

2. Dodržení povinnosti dodávky dále předpokládá včasné a přesné plnění povinnosti ze strany objednatele. Námitka proti nedodržení smlouvy zůstává vyhrazena.

3. Pokud se objednatel dostane do prodlení s přijetím zboží nebo zaviní porušení jiných povinností spoluúčasti, prodávající je oprávněn požadovat náhradu jemu vzniklé škody včetně případných vyšších nákladů. Další nároky zůstávají vyhrazeny.

4. Jestliže jsou dány podmínky podle odst. (3), přechází nebezpečí náhodného zničení nebo nahodilého zhoršení zboží na objednatele v okamžiku, ve kterém se dostal do prodlení.

5. Prodávající ručí podle zákonných ustanovení, pokud uvedená smlouva o dodávce, je fixním obchodem ve smyslu ustanovení občanského zákoníku. Prodávající ručí podle zákonných ustanovení, pokud jako následek prodlení dodávky z jeho viny vznikne újma, je objednavatel oprávněn uplatnit si ztrátu.

6. Prodávající dále ručí podle zákonných ustanovení, pokud zpoždění dodávky bylo způsobeno úmyslným nebo hrubě nedbalým porušením smlouvy prodávajícího včetně provinění jeho zástupců nebo osob jím pověřených. Jestliže se zpoždění dodávky nezakládá na jím zaviněném úmyslném porušení smlouvy, je ručení za náhradu škody ze strany prodávajícího ohraničené na předvídatelné, typickým způsobem vzniklé škody.

7. Prodávající ručí podle zákonných ustanovení i tehdy, jestliže jím způsobené zpoždění dodávky spočívá v zaviněném porušení podstatné smluvní povinnosti. V tomto případě je ručení za náhradu škody ohraničené na předvídatelné, typickým způsobem vzniklé škody.

8. V ostatních případech ručí prodávající v případě prodlení dodávky v rámci paušálního penále z prodlení do výšky max. 5 % z hodnoty dodávky.

9. Další zákonné nároky a práva objednavatele zůstávají vyhrazena.

10. Zboží není možné si vyzvednout osobně v sídle prodávajícího. Zboží zasíláme z centrálního skladu z Německa buď přímo k objednavateli, nebo na sídlo prodávajícího a odtud k objednavateli.

11. Doprava je realizována prostřednictvím kurýra DPD nebo službou Geis Standard (balíček z Německa max. Do 40 kg, dodání do České republiky do 5 pracovních dnů bez garance dodacího termínu). Pro balíky nad 40 kg a dlouhé balení se doprava uskutečňuje prostřednictvím sběrné služby a cena dopravy se řeší individuálně. Náklady na dopravné a balné jsou účtovány vždy ve smyslu aktuálního ceníku dopravy.

12. Speciální úpravy nebo nadstandardní množství se řeší individuálně. V případě, že se požadované množství v objednávce nenachází v centrálním skladu, dodavatel informuje objednavatele, který má právo neprodleně rozhodnout o postupu na částečné vyřízení objednávky, příp. změnu termínu dodání celého množství najednou.

§ 5 Přenos rizika

1. Jestliže z potvrzení objednávky nevyplývá jinak, je sjednaná dodávka "ze závodu EXW. Riziko náhodného zničení a nahodilého zhoršení přechází na objednatele i v případě dohody o dodávce" do domu "DDU, předáním osobě určené, pro vykonání odeslání.

2. Odběratel je při osobním odběru povinen zkontrolovat si množství a stav zboží přímo při přebírání zboží. Při dodávce zboží přepravními službami je odběratel povinen zkontrolovat stav zásilky a případné poškození nebo ztrátu zboží v zásilce okamžitě reklamovat přímo u přepravní služby. Dodavatel nenese odpovědnost za poškození zboží, které vzniklo při přepravě. Další nároky, např. nároky na náhradu nepřímých a následných škod z odpovědnosti za vady zboží, jsou vyloučeny.

§ 6 Závazky po obdržení dodávky

1. Objednavatel je povinen podepsat a orazítkovat firemním razítkem následující dokumenty, které obdrží od řidiče - kurýra: kopie potvrzení o obdržení zboží případně nákladní list CMR.

2. Objednatel ručí za škody vzniklé v souvislosti s nesplněním výše uvedené povinnosti.

§ 7 Odpovědnost za vady

1. Nároky objednavatele vyplývající z vad předpokládají, že splnil svou kontrolní a reklamační povinnost. Reklamace vady vyžaduje vždy písemnou formu.

2. Pokud má zboží vadu, má prodávající právo si zvolit formu dodatečného plnění buď odstraněním vady, nebo dodávkou nového zboží bez vady. V případě odstranění vady, je prodávající povinen nést veškeré náklady spojené s odstraněním vady, především dopravní, cestovní, pracovní i materiální náklady, pokud se tyto náklady nezvýší tím, že zboží bylo přesunuto na jiné místo, než bylo místo plnění.

3. Pokud je dodatečné plnění neúspěšné, je objednavatel oprávněn požadovat odstoupení od smlouvy nebo srážku z ceny.

4. Prodávající ručí podle zákonných ustanovení, pokud objednavatel uplatní náhradu škody způsobenou úmyslně nebo hrubou nedbalostí včetně úmyslu nebo hrubé nedbalosti při konání zástupců anebo osob pověřených prodávajícím. Pokud prodávajícímu nelze prokázat úmyslné porušení smlouvy, je ručení za náhradu škody ohraničené na předvídatelné, typickým způsobem vzniklé škody.

5. Prodávající ručí podle zákonných ustanovení, pokud zaviní porušení podstatné smluvní povinnosti. V tomto případě je ručení za náhradu škody ohraničené na předvídatelné, typickým způsobem vzniklé škody.

6. Pokud má objednavatel nárok na náhradu škody místo plnění, je ručení prodávajícího i v rámci odst. (3) ohraničené na předvídatelné, typickým způsobem vzniklé škody.

7. Ručení z důvodu zaviněné škody na životě, těle nebo zdraví zůstává nedotknutelné; toto platí i pro nucené ručení podle zákona o ručení výrobku.

8. Pokud ve výše uvedeném není dohodnuto jinak, ručení je vyloučeno. Ze záruky jsou vyloučeny takové vady, které nevzniknou vinou prodávajícího, ale vinou kupujícího, a to nedostatečným technickým zabezpečením, nedodržením instalačních požadavků při instalaci, přetížením dílů nad výkon udaný prodávajícím, nezodpovědným nebo nesprávným zacházením a použitím nevhodných provozních materiálů, toto platí také při chybách majících původ v materiálu, dodaném kupujícím. Prodávající neručí ani při poškozeních, které vznikly jednáním třetích osob, atmosférickými výboji, přetížením a chemickým působením. Záruka se nevztahuje na náhradu dílů, které podléhají opotřebení a vlivům koroze.

9. Doba promlčení pro nároky objednavatele vyplývající z vad je 12 měsíců, počítáno od přechodu rizika.

§ 8 Obecná odpovědnost

1. Jiné ručení za náhradu škody jak je uvedeno v § 7 - bez ohledu na právní povahu uplatněného nároku - je vyloučeno. Platí to zejména v případě nároků na náhradu škody, způsobené zaviněním objednavatele při uzavření smlouvy - špatná volba materiálu, chybné označení čísla artiklu, počtu ks apod.

2. Omezení podle odst. (1) platí i tehdy, pokud objednavatel namísto nároků na náhradu škody požaduje namísto výkonu náhradu zbytečně vynaložených nákladů.

3. Pokud je náhrada škody vůči prodávajícímu vyloučena nebo ohraničená, platí toto i na osobní ručení za náhradu škody ze strany zaměstnanců, pracovníků, spolupracovníků, zástupců a pomocného personálu prodávajícího.

4. Prodávající ručí za škody tehdy, pokud prokazatelně poruší svou povinnost ze závazkového vztahu, přičemž maximální výše odškodnění nesmí překročit hodnotu 3.000 Euro.

§ 9 Výhrada vlastnictví / průmyslová a autorská práva

1. Prodávající si vyhrazuje právo na vlastnictví kupní věci až do obdržení všech plateb vyplývajících z dodací smlouvy. Pokud je chování objednavatele v rozporu se smlouvou, především při prodlení s platbou, je prodávající oprávněn vzít kupní věc zpět. Vzetím kupní věci prodávajícím dochází k odstoupení od smlouvy. Po převzetí kupní věci je prodávající oprávněn ji prodat, výnos z prodeje po odečtení přiměřených nákladů, spojených s prodejem započte k závazkům objednavatele.

2. Objednavatel je povinen pečlivě zacházet s kupní věcí, především je povinen ji na vlastní náklady dostatečně pojistit proti požáru, vodě a krádeži na hodnotu nového zboží a také zajistit vhodné skladování s ohledem na poškození a korozi. Pokud je nutné provádět servisní nebo údržbářské práce, musí objednavatel tyto práce provést v čas a na vlastní náklady.

3. V případě exekuce na věc nebo jiných zásahů třetí osoby musí objednavatel neprodleně písemně informovat prodávajícího, aby mohl prodávající jednat. Pokud třetí osoba není schopna uhradit prodávajícímu soudní a mimosoudní náklady žaloby ručí objednavatel za ztrátu vzniklou prodávajícímu.

4. Objednatel je oprávněn prodat kupní věc řádným obchodním postupem dále, uhradil-li již prodávajícímu veškeré pohledávky prodejce ve výši konečné fakturované částky (včetně DPH), které vznikly objednavateli z dalšího prodeje vůči jeho odběratelům nebo třetím osobám, a sice nezávisle na tom, zda kupní věc byla dále prodána bez předchozího zpracování nebo po zpracování. Jako správce majetku je objednavatel oprávněn k inkasu této pohledávky i po odstoupení. Oprávnění samotného prodávajícího na inkaso pohledávky zůstává tímto nedotčena. Prodávající se však zavazuje nevyhradit si právo na inkaso pohledávky, pokud objednavatel plní svou platební povinnost z dosažených výnosů, není v prodlení s platbou a zejména není požádáno o zahájení insolvenčního řízení (pozn. v Německu je to otevření řízení o platební neschopnosti) nebo nedošlo k zastavení plateb. Když takový případ však nastal, může prodávající žádat, aby objednavatel oznámil prodávajícímu odstoupení pohledávky a jejich dlužníky, aby mu dal k dispozici všechny potřebné údaje, odevzdal všechny k tomu potřebné podklady a dlužníkům (třetím osobám) odstoupení oznámil.

5. Zpracování nebo přetvoření kupní věci objednavatelem: pokud se kupní věc zpracuje jinými předměty, které nepatří prodávajícímu, tak se prodávající stává spoluvlastníkem nové věci v poměru hodnoty kupní věci (konečná fakturovaná částka včetně DPH) k ostatním zpracovaným předmětům v době opracování. Pro věc vzniklou zpracováním platí jinak totéž, jako na kupní věc dodanou s výhradou.

6. Pokud se kupní věc neoddělitelně spojí s jinými předměty, nepatřícími prodávajícímu, získá prodávající spoluvlastnické právo na novou věc v poměru hodnoty kupní věci (konečná fakturovaná částka včetně DPH) k ostatním předmětům v době spojení. Pokud ke spojení došlo takovým způsobem, že se na věc objednavatel dívá jako na hlavní věc např. stroj, tak platí, že bylo dohodnuto, že objednavatel podstoupí prodávajícímu spoluvlastnictví v příslušném poměru. Objednavatel uchová takto vzniklé samostatné vlastnictví nebo spoluvlastnictví pro prodávajícího.

7. Objednavatel odstoupí prodávajícímu i pohledávky, které mu vzniknou vůči třetí osobě propojením kupní věci s pozemkem příp. propojením kupní věci jiným způsobem.

8. Prodávající se zavazuje uvolnit jemu příslušející jistoty na žádost zákazníka, pokud realizovatelná hodnota jeho jistot překročí o více než 10% pohledávky, které mají být zajištěny. Právo na výběr jistot na uvolnění přísluší prodávajícímu.

9. Jestliže prodávající vyhotoví na základě konstrukčních údajů, výkresů, modelů a jiných specifik kupujícího zboží, kupující je povinen zamezit v případě porušení jakýchkoli ochranných práv, uplatnění žalob nebo škod vůči prodávajícímu. Za tyto zodpovídá v plném rozsahu kupující.

10. Podklady pro zhotovení jako např. plány, skici a jiné technické podklady zůstávají právě tak jako vzorky, katalogy, prospekty, vyobrazení apod. duševním vlastnictvím prodávajícího a podléhají příslušným zákonným ustanovením, co se týče rozmnožování, napodobování, soutěže atd.

§ 10 Volba práva / Místo plnění / Místo soudu

1. Tato smlouva a veškeré právní vztahy smluvních stran podléhají právu České republiky. Ustanovení kupně- prodejního práva o smlouvách o mezinárodní výměně zboží ("CISG") jakož i jiné mezinárodní předpisy, upravující kupní smlouvy a smlouvy o díle se neuplatňují.

2. Pokud není dohodnuto jinak, místem plnění je sídlo prodávajícího.

3. Všechny právní spory vyplývající z této smlouvy podléhají místnímu příslušnému soudu České republiky v místě sídla prodávajícího. Kromě toho je prodávající oprávněn žalovat objednavatele i u soudu, příslušném podle místa obchodního sídla objednavatele.

4. Pokud by jednotlivá ustanovení této smlouvy byla nebo se stala neúčinnými, účinnost ostatních ustanovení zůstává nedotčena. Strany dohodnou namísto neúčinných nebo neplatných pravidel náhradní, hospodářsky co nejblíže, právně účinná pravidla.

5. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou v platnosti od 6. 1. 2014 do vydání dalších obchodních podmínek a jsou veřejně přístupné na webové stránce prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo měnit, upravovat, nebo doplňovat tyto obchodní podmínky kdykoliv, pokud si to bude vyžadovat změna obchodní politiky nebo zákonů, a to i bez souhlasu odběratele.

§ 11 Ochrana osobních údajů

Cílem tohoto prohlášení je seznámit a ujistit všechny naše zákazníky, dodavatele, zaměstnance a další spolupracující fyzické osoby se zásadami a pravidly, kterými se naše společnost řídí při ochraně osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) číslo 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 (dále jen „GDPR“). Toto nařízení GDPR vstoupilo v platnost dnem 25. 5. 2018.

1. Co jsou osobní údaje?
Osobní údaje jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě – subjektu osobních údajů, například její jméno, datum či místo narození, emailová adresa, telefonní číslo, bydliště, síťový identifikátor (cookies) apod.

2. Co je zpracování osobních údajů?
Zpracování osobních údajů je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, která je prováděna pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je například shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití či zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení č zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení osobních údajů.

3. Správce
Správcem osobních údajů je společnost AMECO , s.r.o., IČO : 27508277

4. Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Pro zajištění a dodržování všech pravidel pro ochranu osobních údajů jsme jmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů Tomáš Urban, email : tomas.urban@softbit.cz

5. Kategorie zpracovávaných osobních údajů
Ve společnosti zpracováváme osobní údaje fyzických osob, jako jsou:
- Jméno
- Příjmení
- Adresa bydliště
- Telefonní číslo
- Emailová adresa
a další
Osobní údaje včetně citlivých osobních údajů zpracováváme pouze v oblasti mezd a personální agendy. U osobních údajů, jakou je fotografie zaměstnance pro prezentaci na webových stránkách společnosti máme zajištěn svobodný souhlas podle zásad GDPR.

6. Oblasti zpracovávaných osobních údajů
Zpracováváme osobní údaje fyzických osob zejména v oblastech a agendách:
- Vedení účetnictví
- Mzdová a personální agenda
- Obchod
- Webové stránky společnosti
- E-shop

7. Dodržování zásad při zpracování osobních údajů
Při zpracování osobních údajů se důsledně řídíme zásadami, které jsou stanoveny nařízením GDPR.

a) Zákonnost
Zpracováváme osobní údaje jen v té míře, kde nám to ukládá příslušný zákon, na základě uzavření či plnění smlouvy, či na základě oprávněného zájmu, který však nepřiměřeně neomezuje ochranu soukromí a práv fyzické osoby. U ostatních činností si vždy získáváme svobodný, informovaný souhlas fyzické osoby podle zásad nařízení GDPR.


b) Korektnost a transparentnost
Veškeré osobní údaje zpracováváme korektně vůči každé fyzické osobě. Dodržujeme plně zásadu transparentnosti tak, aby každá fyzická osoba byla srozumitelně seznámena o způsobech zpracování svých osobních údajů v naší společnosti. K tomuto účelu bylo vytvořeno i toto prohlášení.


c) Účelové omezení
Zpracováváme osobní údaje fyzických osob jen k těm účelům, ke kterým nám byly tyto údaje svěřeny. Zásadně osobní údaje nepředáváme bez souhlasu a vědomí fyzických osob třetím stranám, pokud nám toto neukládá příslušný zákon či tuto činnost nám neukládá uzavřená smlouva.


d) Minimalizace údajů Při všech operacích s osobními údaji dodržujeme zásadu minimalizace, která nám určuje, že nemáme zpracovávat osobní údaje, které nepotřebujeme bezpodmínečně k dané činnosti. Údaje, které nepotřebujeme, vůbec nezpracováváme.


e) Přesnost Zpracováváme pouze přesné a pravdivé osobní údaje. Přiměřenou formou si ověřujeme u našich zákazníků, zaměstnanců, obchodních partnerů a dalších spolupracujících fyzických osob aktuálnost a správnost jejich osobních údajů vedených v našich evidencích.


f) Omezení uložení Osobní údaje vedeme jen po dobu, kterou nám ukládá zákon, doba uzavřené smlouvy nebo po dobu platnosti souhlasu fyzické osoby se zpracováním. V jasně definovaných případech vedeme osobní údaje rovněž na základě oprávněného zájmu, ale jen po nezbytně nutnou dobu, která neomezuje práva a svobody fyzické osoby.


g) Integrita a důvěrnost Veškeré osobní údaje fyzických osob zabezpečujeme proti jejich zcizení, zničení či neoprávněnému zneužití. O všech skutečnostech a informacích ve zpracování osobních údajů našich zákazníků, dodavatelů, zaměstnanců a dalších spolupracujících fyzických osob zachovávají všichni pracovníci naší společnosti, kteří mají k těmto údajům přístup, bezpodmínečnou mlčenlivost. Máme zajištěno, aby se k osobním údajům nedostala v naší společnosti osoba, která nemá oprávnění tyto údaje zpracovávat podle nařízení GDPR.


h) Odpovědnost Ke každému zpracování osobních údajů ve společnosti přistupujeme maximálně odpovědně. Všichni pracovníci společnosti jsou seznámeni se zásadami ochrany osobních údajů, právy fyzických osob. Ve společnosti máme vytvořenu vnitropodnikovou směrnici, která stanovuje všechna pravidla ochrany osobních údajů. Jmenovali jsme pro kontrolu všech činností pověřence pro ochranu osobních dat.


8. Předávání osobních údajů do třetích zemí
Nezpracováváme a nepředáváme žádné získané osobní údaje do třetích zemí.

9. Aplikace práv fyzických osob
Jako společnost plně respektujeme a vycházíme vstříc všem právům fyzických osob, zejména potom práva na:

a) Přístup k osobním údajům (podle článku 15 nařízení GDPR)
b) Opravu (podle článku 16 nařízení GDPR)
c) Výmaz – být zapomenut (podle článku 17 nařízení GDPR)
d) Omezení zpracování (podle článku 18 nařízení GDPR)
e) Přenositelnost osobních dat (podle článku 20 nařízení GDPR)
f) Vznést námitku (podle článku 21 nařízení GDPR)

Všechny požadavky na práva fyzických osob přijímáme pouze formou písemného požadavku zaslaného na adresu společnosti Ameco, s.r.o. Pražská třída 18066,50004 Hradec Králové nebo na e-mailovou adresu maedler@ameco.cz. Po ověření fyzické osoby, která požadavek zaslala, v zákonných termínech provádíme aplikaci jednotlivých práv. U práva na přístup k osobním údajům v podobě výpisu osobních údajů zasíláme formou datové zprávy službou datových schránek České pošty v případě, že příjemce vlastní datovou schránku. U ostatních předáváme výpisy osobních údajů formou osobního předání fyzické osobě po jejím ověření. V případech, kdy nelze použít ani jednu z předchozích variant, zasíláme výpis osobních údajů formou doporučeného psaní do vlastních rukou prostřednictvím České pošty s. p.

10. Předávání osobních údajů dalším příjemcům
Předáváme osobní údaje fyzických osob pouze příjemcům dle platných zákonů. Ostatním příjemcům předáváme pouze pro potřeby zajištění zasílání obchodní a ostatní korespondence, zboží a dalších využíváme služeb jiných společností, kterým předáváme na základě oprávněného zájmu osobní údaje fyzických osob.

Jsou to tyto společnosti:
a) Česká pošta s. p.
b) Geis a.s.

11. Závěrečné informace
Neustále sledujeme všechny změny a novinky v oblasti nařízení pro ochranu osobních údajů a aplikujeme je do svých vnitropodnikových procesů.

V Hradci Králové 25. 5. 2018

Ing. Dalibor Kořízek, jednatel společnosti AMECO s.r.o.


Podmínky pro internetový obchod a webové stránky

1. Rozsah

1.1 Použití webových stránek patřících společnosti Mädler GmbH a rovněž na webových stránkách provozovaných regionálním distributorem AMECO s.r.o., (dále jen "společnost"), www.ameco.cz, dále jen "webová stránka", se řídí těmito Podmínkami užívání. Tyto Podmínky užívání mohou být doplňovány, upravovány nebo nahrazovány jinými podmínkami, např. podmínkami nákupu výrobků a služeb. Přihlášením se, nebo pokud přihlášení není vyžadováno, otevřením a používáním webu akceptujete tyto Podmínky používání v jejich aktuálním znění.

1.2 V případě webových nabídek určených podnikatelům nebo státním institucím budou tyto subjekty zastupované uživatelem, přičemž se předpokládá, že tento uživatel má příslušná oprávnění, zmocnění a znalosti a jedná v souladu s nimi.

1.3 Pokud uživatel používá tuto webovou stránku jako obchodující zákazník, tak se předpokládá, že jedná v rozsahu účinnosti svého podnikání jako podnikatel nebo v rozsahu oprávnění zaměstnance, nikoliv jako spotřebitel.

2. Služby

2.1 Webová stránka obsahuje konkrétní informace a software, a v některých případech i příslušnou dokumentaci, kterou si je možné prohlížet a převzít.

2.2 Společnost může kdykoli ukončit provoz celé nebo části webových stránek. Kvůli povaze sítě internet a počítačových systémů, nemůže společnost nést odpovědnost za to, že webová stránka nebude dostupná.

3. Registrace, heslo

3.1 Některé stránky webových stránek mohou být chráněny heslem. V zájmu bezpečnosti a zabezpečení obchodních transakcí budou mít k těmto stránkám přístup pouze registrovaní uživatelé. Společnost si vyhrazuje právo odmítnout registraci uživatele. Společnost si obzvláště vyhrazuje právo zavést povinnost registrace pro některé lokality, které byly dříve volně přístupné. Společnost je oprávněna kdykoliv bez udání důvodů zablokovat uživateli přístup do části chráněné heslem zablokováním uživatelského účtu (definovaného níže), a to zejména pokud uživatel: při registraci vyplní nepravdivé údaje; poruší tyto Podmínky používání nebo Všeobecné obchodní podmínky, nebo zanedbá své povinnosti s ohledem na uživatelský účet; při přístupu na nebo používání webových stránek uživatel poruší platné zákony; delší dobu nepoužívá web.

3.2. Při registraci je uživatel povinen uvést přesné a pravdivé informace a v případě, že později dojde ke změně těchto informací, aktualizovat je (v maximální možné míře: on-line) co nejdříve. Uživatel musí zajistit, aby jeho e-mailová adresa poskytnutá společnosti, byla vždy aktuální, a aby jej na této adrese bylo možné kontaktovat.

3.3 Po zaregistrování dostane uživatel přístupový kód, skládající se z identifikačního uživatelského jména a hesla (dále jen "uživatelský účet"). Při prvním přihlášení si uživatel může změnit heslo poskytnuté společností na jiné heslo, které zná jen on sám. Uživatelský účet umožňuje uživateli prohlížet si nebo měnit již zadané údaje o uživateli.

3.4 Uživatel musí zajistit, aby jeho uživatelský účet nebyl přístupný třetím stranám a odpovídá za všechny transakce a ostatní činnosti provedeny pomocí jeho uživatelského účtu. Po skončení práce s on-line systémem je uživatel povinen se odhlásit z webových stránek chráněných heslem. V případě, že se uživatel dozví, že dochází ke zneužívání jeho uživatelského účtu třetími stranami, musí o tom okamžitě písemně (případně e-mailem) informovat společnost.

3.5 Po přijetí oznámení specifikovaného v odstavci 3.4 společnost zablokuje přístup do částí chráněných heslem pro daný uživatelský účet. Přístup bude takovému uživateli obnoven pouze na základě jeho žádosti zaslané společnosti, nebo po nové registraci.

3.6 Uživatel může kdykoli písemně požádat o zrušení registrace, za podmínky, že vymazání jeho konta nenaruší řádné plnění smluvních závazků. V takovém případě společnost odstraní všechny údaje o uživateli jako i jiné uložené osobní údaje o uživateli, a to neprodleně.

4. Právo na využívání informací, softwaru a dokumentace

4.1 Používání informací, softwaru a dokumentace přístupné na či prostřednictvím webových stránek se řídí těmito Podmínkami používání, nebo v případě aktualizování informací, softwaru nebo dokumentace, platným licenčním podmínkám, které byly předem dohodnuté se společností. Samostatně dohodnuté licenční podmínky, např.. pro přebírání softwaru, budou nadřazeny těmto Podmínkám užívání.

4.2 Společnost uděluje uživateli nevýhradní a nepřenosnou licenci, kterou není možné poskytovat dále, na využívání informací, softwaru a dokumentace přístupné uživateli prostřednictvím webových stránek v dohodnutém rozsahu, nebo pokud takový rozsahu nebyl dohodnutý, v rozsahu, ve kterém společnost pro daný účel uzná za vhodné.

4.3 Software bude k dispozici bezplatně v objektovém kódu. Uživatelé nebudou mít nárok na zpřístupnění zdrojového kódu. To se netýká zdrojového kódu volně šiřitelného softwaru (open source), jehož licenční podmínky budou nadřazeny těmto Podmínkám užívání v případě přenosu takového softwaru, a které vyžadují zpřístupnění tohoto zdrojového kódu. V tomto případě společnost zdrojový kód zpřístupní odplatou za úhradu nákladů.

4.4 Informace, software a dokumentaci uživatel nesmí za žádných okolností dát k dispozici třetím stranám, a stejně je nesmí třetím stranám půjčovat nebo jinak zpřístupnit. Pokud to výslovně nedovoluje platný zákon, uživatel nesmí software nebo dokumentaci žádným způsobem upravovat a zároveň nesmí zpětně analyzovat ani překládat nebo oddělovat části softwaru. Uživatel si smí vyhotovit jednu záložní kopii softwaru, pokud je to potřebné pro zajištění jeho dalšího používání v souladu s těmito Podmínkami používání.

4.5. Informace, software a dokumentace jsou chráněny autorským právem i mezinárodními úmluvami o autorském právu a ostatními zákony a úmluvami vztahujícími se na duševní vlastnictví. Uživatel je povinen tyto zákony dodržovat, a především neupravovat, neskrývat nebo neodstraňovat žádné alfanumerické kódy, značky a upozornění o autorských právech z informací, softwaru nebo dokumentace, nebo z jejich kopií.

5. Duševní vlastnictví

5.1 Bez ohledu na konkrétní ustanovení § 4 těchto Podmínek používání, žádné informace, obchodní značky a další obsah webových stránek není možné měnit, kopírovat, reprodukovat, prodávat, pronajímat, používat, nahrazovat nebo jinak používat bez předchozího písemného souhlasu společnosti.

5.2 S výjimkou práva na používání a jiných práv výslovně udělených v těchto Podmínkách užívání, nejsou uživateli udělovány žádná jiná práva, a povinnost udělit taková práva není ani žádným způsobem v těchto Podmínkách užívání zakotvena. Všechna patentová práva a licence jsou výslovně vyloučeny.

5.3 Společnost může bezplatně využívat všechny nápady nebo návrhy uložené uživateli na webu na další vývoj, zlepšování a prodej svých výrobků.

6. Povinnosti uživatele

6.1 Při přístupu na a používání webové stránky, uživatel nesmí: poškozovat jiné osoby, zejména nezletilé, nebo poškozovat jejich osobní práva; způsobem užívání porušovat zásady etiky; porušovat práva duševního vlastnictví nebo jiná vlastnická práva; předávat data obsahující viry, trojské koně nebo jiné programy, které by mohly poškozovat údaje; přenášet, ukládat nebo odevzdávat hypertextové odkazy nebo obsah, ke kterým nevlastní práva, zejména v případech, kdy tyto odkazy nebo jejich obsah porušují povinnost utajení informací nebo jsou v rozporu se zákonem; nebo rozesílat reklamu nebo nevyžádané e-maily (tzv. "spam") nebo falešné upozornění o virech, závadách nebo podobné materiály, nebo žádat o účast v loteriích, řetězových dopisech, pyramidových hrách apod.

6.2 Společnost může kdykoliv odepřít přístup k webu, a to zejména v případě, že uživatel poruší některou z povinností uvedených v těchto Podmínkách užívání.

7. Hypertextové odkazy

7.1 Web může obsahovat hypertextové odkazy na webové stránky třetích stran. Společnost nenese žádnou odpovědnost za obsah takových webových stránek a nevyjadřuje se o nich a jejich obsahu, ani je nepropaguje jako své vlastní, protože nemá možnost ovlivňovat informace nacházející se na nich a neodpovídá za obsah a informace, které jsou na nich prezentovány. Uživatel používá takové stránky na vlastní riziko.

8. Odpovědnost za problémy s vlastnickými právy nebo kvalitou

8.1 Pokud jsou jakékoliv informace, software nebo dokumentace zpřístupněné bezplatně, jakákoliv odpovědnost za problémy s vlastnickými právy nebo kvalitou těchto informací, softwaru nebo dokumentace, zejména ve vztahu k jejich správnosti, absenci závada, nároků nebo práv třetích stran nebo ve vztahu k úplnosti a / nebo vhodnosti pro určitý účel, jsou vyloučeny, kromě případů záměrného nebo podvodného jednání.

8.2 Informace na webu mohou obsahovat specifikace nebo obecné popisy týkající se technických možností jednotlivých výrobků, které nemusí být v některých zemích nebo případech dostupné (např. následkem změny výrobku). Požadované vlastnosti výrobků budou proto vždy dodatečně specifikovány při prodeji výrobku.

9. Další odpovědnost, viry

9.1 Odpovědnost společnosti za vady týkající se kvality nebo vlastnických práv bude určována v souladu s ustanoveními § 8 těchto Podmínek používání. Jakákoliv jiná odpovědnost společnosti je vyloučena, pokud není vyžadována na základě zákona, např. zákona o odpovědnosti za vadný výrobek, nebo v případech úmyslného jednání, hrubé nedbalosti, zranění nebo usmrcení osob, nedodržení garantovaných vlastností výrobku, podvodného zatajení závady nebo porušení základních smluvních povinností. Výše náhrady škody v případě porušení základních smluvních podmínek je omezena částkou přiměřenou pro danou smlouvu nebo předvídatelnou částkou s výjimkou případů záměrného poškození nebo hrubé nedbalosti.

9.2 I když se společnost snaží zamezit výskytu virů na webu, nemůže zaručit, že se tam skutečně žádné viry nevyskytnou. Uživatel je povinen, v zájmu vlastní ochrany, přijmout příslušná bezpečnostní opatření a před převzetím jakékoliv informace, softwaru nebo dokumentace musí použít antivirový program.

9.3 § 9.1 a § 9.2 žádným způsobem nedefinují nebo nenaznačují změny v důkazním břemenu v neprospěch uživatele.

10. Vyvozená omezení

10.1 Vývoz některých informací, softwaru a dokumentace může, např. na základě jejich povahy nebo zamýšleného použití nebo destinace, vyžadovat zvláštní povolení. Uživatel musí striktně dodržovat všechny vývozní omezení týkající se informací, softwaru a dokumentace, zejména předpisy platné v rámci EU, jednotlivých členských zemích EU a USA. Společnost bude označovat informace, software a dokumentaci v souladu s kontrolními vývozními seznamy EU a obchodním kontrolním seznamem Spojených států, a v souladu s platnými zákony.

10.2 Uživatel bude povinen zejména kontrolovat, zda: informace, software a dokumentace nebudou používány pro účely vztahující se k výzbroji, nukleární technologií nebo zbraním; některé subjekty nebo osoby nacházející se na seznamu US Denied Persons List (DPL) nedostávají zboží, software nebo technologii pocházející ze Spojených států; některé subjekty nebo osoby nacházející se na seznamu US Warning List, US Entity List nebo US Specially Designated National List nedostávají produkty pocházející ze Spojených států bez příslušné licence a výrobky nedostávají některé subjekty nebo osoby nacházející se na seznamu Specially Designated Terrorists List, Foreign Terrorist Organizations List, Specially Designated Global Terrorists List nebo Terrorists List of the EU; dodávky nesměřují vojenským adresátům; jsou dodržovány upozornění a pokyny příslušných úřadů. Přístup k softwaru, dokumentaci a informacím na internetových stránkách bude umožněn pouze pokud je v souladu s výše uvedenými podmínkami a zárukami. Pokud uživatel nevyhovuje uvedeným kritériím, společnost nebude povinna poskytovat mu příslušné plnění.

10.3 Na požádání musí společnost informovat uživatele o příslušných bodech smlouvy a dalších informacích.

11. Ochrana osobních údajů

11.1. Přihlášením se, nebo pokud přihlášení není vyžadováno, otevřením a používáním webových stránek uživatel uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů společností. Shromažďování, použití a zpracování osobních údajů na webu probíhá v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů a Zásadami ochrany osobních údajů platnými pro webovou stránku.

12. Dodatečné dohody, příslušnost soudu a aplikované právo

12.1 Všechny další dohody musí být předloženy písemně.

12.2. Místní příslušný soud bude určen v souladu se zákony České republiky.

12.3 Jednotlivé stránky webových stránek jsou provozovány a spravovány společností. Společnost neručí za to, že informace, software a / nebo dokumentace na webu jsou vhodné nebo dostupné k zobrazení nebo převzetí v každé zemi. Přístup k informacím, softwaru a / nebo dokumentaci nacházejících se na webových stránkách ze zemí, ve kterých je takový obsah nezákonný, je zakázán. V tomto případě, pokud uživatel chce vstoupit do obchodního vztahu se společností, měl by kontaktovat jejího zástupce pro danou zemi a konkrétní oblast.

12.4 Podmínky používání, a všechny spory týkající se, nebo vznikající v souvislosti s těmito Podmínkami užívání, se budou řídit a budou řešeny v souladu se zákony České republiky. Zároveň je vyloučeno použití Úmluvy Spojených národů o smlouvách týkajících se mezinárodního prodeje zboží (CISG) ze dne 11. dubna 1980.

12.5 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

V Hradci Králové dne 6. 1. 2014

Ing. Dalibor Kořízek, jednatel společnosti AMECO s.r.o.